Raportowanie ESG w Twojej firmie

Zastanawiasz się, jak wprowadzić raportowanie ESG do swojej firmy? Dla kogo ta forma będzie obowiązkowa, a kto nie będzie musiał z niej korzystać? Jak przygotować swoją firmę do raportowanie ESG i przede wszystkim –  co to jest?

Raportowanie ESG –  poznaj ten termin bliżej

Co oznacza ESG? Rozwińmy najpierw ten skrót.

Czynniki środowiskowe (E)

Litera „E” w skrócie oznacza czynniki środowiskowe, czyli to, jak firma wpływa na przyrodę i czy korzysta z jej zasobów. Chodzi tu o takie aspekty jak wpływ na klimat (na przykład to, ile gazów cieplarnianych firma emituje), zarządzanie ryzykiem i szansami związanymi z klimatem, zużywanie energii, wody i innych surowców, kontrolowanie zanieczyszczeń i odpadów, a wreszcie także wpływ – negatywny lub pozytywny – na różnorodność biologiczną i naturalne środowisko.

Czynniki społeczne (S)

Kolejny aspekt to czynniki społeczne. Ta część raportu dotyczy tego, w jaki sposób firma wpływa na ludzi w swoim otoczeniu: pracowników, klientów, dostawców, społeczności lokalne. Chodzi tu przede wszystkim o warunki pracy zarówno w samej firmie, jak i w łańcuchu dostaw, a także bezpieczeństwo i higienę pracy, różnorodność i równość, szanowanie praw człowieka, a także wpływ na użytkowników końcowych (klientów, osoby korzystające z usług, produktów).

Ład korporacyjny (G)

Trzecia część skrótu ESG to ład korporacyjny. To system wewnętrznych praktyk, mechanizmów kontroli i procedur, które firma stosuje, aby skutecznie zarządzać swoją działalnością, podejmować dobre decyzje, przestrzegać prawa i reagować na potrzeby swoich interesariuszy. Czy są skuteczne? Czy pomagają utrzymać porządek? Czy firma stawia na odpowiedzialne działania?

Kiedy zacznie obowiązywać CSRD?

Dyrektywa obowiązuje od 1.01.2024 dla jednostek będących spółką komandytowo-akcyjną, lub spółką kapitałową czy taką spółką, której wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej prawnej, pod warunkiem że w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekracza następujące wielkości:

 • 500 osób — w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty oraz:
 • 85000000 zł — w odniesieniu do sumy aktywów bilansu na koniec danego roku obrotowego
 • 170000000 zł — przychody netto wynikające ze sprzedaży towarów i produktów za dany rok.
Przeczytaj także:  Poznaj skuteczność weryfikacji behawioralnej w systemie bankowym

Dyrektywa obowiązuje od 1.01.2025 duże jednostki, które na dzień bilansowy przekraczają co najmniej dwa z trzech następujących kryteriów: 

 • suma bilansowa: 20 000 000 EUR;
 • przychody netto ze sprzedaży: 40 000 000 EUR;
 • średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym: 250.

Po co nam CSRD?

Wprowadzenie CSRD ma na celu rozszerzenie standardów dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju na szerszą grupę firm. Spółki będą miały określone obowiązki dotyczące ujawniania informacji o zrównoważonym rozwoju, dzięki czemu prostsze będzie identyfikowanie wpływu na środowisko poszczególnych jednostek.

Raportowanie ESG. O czym powinieneś pamiętać?

 • Stosuj zasadę podwójnej istotności, identyfikując wpływ, ryzyka i szanse związane z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i zarządzania.
 • Skoncentruj się na minimalizowaniu negatywnego wpływu organizacji na kwestie zrównoważonego rozwoju.
 • Włącz interesariuszy firmy do tego procesu, aby uwzględnić różne perspektywy i potrzeby społeczności.
 • Opisz procesy i procedury zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju w firmie.
 • Doprecyzuj obowiązki zarządu i rady nadzorczej w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju.
 • Wyjaśnij w raporcie model biznesowy i strategię firmy  –  w kontekście sustainability.
 • Opisz działania, które wdrażasz, aby zarządzać wpływem firmy na środowisko.
 • Przedstaw cele ustanowione w odniesieniu do istotnych kwestii ESG.
 • Wskaż postępy w realizacji celów i przedstaw odpowiednie wskaźniki efektywności związane z kwestiami ESG.

Przygotowanie do raportowania ESG wymaga zarówno zrozumienia wymagań dyrektywy CSRD, jak i skomplikowanych działań wewnętrznych. Jeśli potrzebujesz wsparcia w budowaniu trwałego biznesu zgodnego z polityką zrównoważonego rozwoju  – Incube ma narzędzia, które ułatwią Ci raportowanie ESG.

Artykuł sponsorowany

Raportowanie ESG w Twojej firmie
Przewiń na górę